Algemene voorwaarden Time Out Experience BV

 

 

Artikel 1: Definities

 

1.1. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

1.1.1. "Time Out Experience BV": verwijst naar het bedrijf Time Out Experience BV, gevestigd op het adres zoals vermeld in de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, ingeschreven onder het registratienummer 92949894.

1.1.2. "Klant": verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Time Out Experience BV voor het leveren van diensten, activiteiten of producten.

1.1.3. "Overeenkomst": verwijst naar de afspraken en verbintenissen tussen Time Out Experience BV en de klant met betrekking tot de levering van diensten, activiteiten of producten, inclusief maar niet beperkt tot reserveringen, boekingen en aankopen.

1.1.4. "Activiteit": verwijst naar de door Time Out Experience BV aangeboden diensten, activiteiten of excursies, inclusief maar niet beperkt tot teambuilding, evenementen, uitstapjes en rondleidingen.

1.1.5. "Chauffeur": verwijst naar de persoon die door Time Out Experience BV wordt ingezet om de diensten op basis van chauffeur te leveren, inclusief maar niet beperkt tot het rijden van voertuigen en het begeleiden van klanten tijdens activiteiten.

1.1.6. "Website": verwijst naar de officiële website van Time Out Experience BV, te bereiken via het internetadres zoals vermeld op de website zelf.

1.1.7. "Schade": verwijst naar alle directe en indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot lichamelijk letsel, materiële schade, verlies van inkomsten en immateriële schade.

1.1.8. "Annulering": verwijst naar het voortijdig beëindigen of annuleren van een overeenkomst door de klant, zoals beschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

1.1.9. "Weersomstandigheden": verwijst naar de meteorologische omstandigheden zoals beschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, die van invloed kunnen zijn op de veilige uitvoering van activiteiten.

1.1.10. "Nederlands recht": verwijst naar het rechtssysteem van het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief alle wetten, regelgevingen en jurisprudentie die daaruit voortvloeien.

1.1.11. "Arrondissement": verwijst naar het gerechtelijk arrondissement waarin Time Out Experience BV is gevestigd, zoals bepaald door het Nederlandse rechtssysteem.

1.1.12. "Persoonlijke gegevens": verwijst naar alle informatie die kan worden gebruikt om een individu te identificeren, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummer, financiële gegevens en andere gegevens die direct of indirect aan een persoon kunnen worden gekoppeld.

1.1.13. "Marketingdoeleinden": verwijst naar het gebruik van persoonlijke gegevens door Time Out Experience BV voor het promoten van haar producten, diensten, aanbiedingen, evenementen en nieuwsbrieven, zoals beschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

1.1.14. "Administratieve kosten": verwijst naar de kosten die Time Out Experience BV in rekening kan brengen bij annulering door de klant, zoals beschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

1.1.15. "Toestemming": verwijst naar de vrijwillige en expliciete instemming van de klant voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens door Time Out Experience BV, zoals beschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

1.1.16. "Interne doeleinden": verwijst naar het gebruik van informatie door Time Out Experience BV voor haar eigen bedrijfsvoering, zoals het verbeteren van diensten, analyseren van trends en statistieken, en andere interne processen zoals beschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Deze definities zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Time Out Experience BV en de klant en dienen te worden geïnterpreteerd in samenhang met de rest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Time Out Experience BV en de klant.

 

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Time Out Experience BV en de klant.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 

3.1. Time Out Experience BV is niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel dat voortvloeit uit deelname aan onze activiteiten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Time Out Experience BV.

 

3.2. De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan eigendommen van Time Out Experience BV tijdens deelname aan activiteiten, veroorzaakt door de klant zelf of door personen die onder verantwoordelijkheid van de klant handelen.

 

Artikel 4: Weersomstandigheden

 

4.1. Time Out Experience BV behoudt zich het recht voor om op elk moment een activiteit te stoppen of te annuleren indien de weersomstandigheden naar het oordeel van Time Out Experience BV ongeschikt zijn voor de veilige uitvoering van de activiteit.

 

4.2. In geval van annulering door Time Out Experience BV vanwege ongeschikte weersomstandigheden, zal Time Out Experience BV in overleg met de klant trachten een passende oplossing te vinden, zoals het verplaatsen van de activiteit naar een andere datum of het aanbieden van een alternatieve activiteit.

 

 

Artikel 5: Overige Bepalingen

 

5.1. Op alle overeenkomsten tussen Time Out Experience BV en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 

5.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Time Out Experience BV en de klant, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Time Out Experience BV gevestigd is.

 

5.3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 6: Annulering en Terugbetaling

 

6.1. Bij annulering door de klant tot één week ( 7 dagen) voor aanvang van de activiteit zal Time Out Experience BV 50% van het betaalde bedrag terugbetalen aan de klant.

 

6.2. Indien de klant binnen één week voor aanvang van de activiteit wenst te annuleren, zal de klant geen recht hebben op terugbetaling van het betaalde bedrag, tenzij anders overeengekomen tussen Time Out Experience BV en de klant. In dit geval kan de klant ervoor kiezen om de activiteit te verzetten naar een andere datum, mits beschikbaarheid dit toelaat.

 

6.3. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van extreme weersomstandigheden zoals beschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

 

6.4. Time Out Experience BV behoudt zich het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen bij annulering door de klant, welke in mindering kunnen worden gebracht op het terug te betalen bedrag.

 

6.5  Klant is, vanaf het moment dat hij/zij de reserveringsbevestiging heeft ontvangen, de overeengekomen prijs vermeerderd met de eventuele bijkomende kosten aan Time Out Experience BV verschuldigd.

 

6.6 Binnen de eerste 24 uur na bevestiging van de activiteit heeft de klant het recht om kosteloos te annuleren.

 Indien de annulering plaatsvindt binnen de eerste 24 uur na de bevestiging van de activiteit, zal Time Out Experience BV het volledige bedrag terugbetalen aan de klant.

 Annuleringen na de eerste 24 uur na de bevestiging van de activiteit zijn onderworpen aan de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 6 van de algemene voorwaarden van Time Out Experience BV.

 De klant dient de annulering schriftelijk aan Time Out Experience BV kenbaar te maken. Dit kan per e-mail of via het daartoe bestemde annuleringsformulier op de website van Time Out Experience BV.

 Bij annuleringen na de eerste 24 uur kan Time Out Experience BV kosten in rekening brengen volgens de onder 6.1 genoemde voorwaarden.

 Indien de klant een geldige reden heeft voor de annulering na de eerste 24 uur, zoals ziekte of een noodsituatie, kan Time Out Experience BV naar eigen goeddunken besluiten om de annuleringskosten kwijt te schelden of een alternatieve regeling te treffen.

 Time Out Experience BV behoudt zich het recht voor om een annulering te weigeren indien deze in strijd is met de geldende annuleringsvoorwaarden of indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de annulering niet te goeder trouw is.

 Het annuleringsbeleid van Time Out Experience BV kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Klanten wordt geadviseerd om de geldende annuleringsvoorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

 

6.7 De administratieve kosten die door Time Out Experience BV kan worden berekent is €20.

 

Artikel 7: Formulier op de Website

 

7.1. Bij het invullen van het formulier op de website van Time Out Experience BV geeft de klant toestemming aan Time Out Experience BV om contact met hen op te nemen met betrekking tot de gevraagde informatie of diensten.

 

7.2. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie bij het invullen van het formulier op de website van Time Out Experience BV.

 

7.3. Time Out Experience BV zal de verstrekte persoonlijke gegevens van de klant vertrouwelijk behandelen en deze niet zonder toestemming van de klant aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien wettelijk vereist.

 

7.4. De klant stemt ermee in dat Time Out Experience BV de verstrekte persoonlijke gegevens kan gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het toesturen van nieuwsbrieven of aanbiedingen, tenzij de klant hier expliciet bezwaar tegen maakt.

 

7.5. De klant heeft te allen tijde het recht om de verstrekte toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden door contact op te nemen met Time Out Experience BV.

 

7.6. Time Out Experience BV behoudt zich het recht voor om de informatie verstrekt via het formulier op de website te gebruiken voor interne doeleinden, zoals het verbeteren van de dienstverlening of het analyseren van trends en statistieken, mits deze informatie geanonimiseerd wordt gebruikt.


7.7. De klant dient zich bij het invullen van een formulier op de website van Time Out Experience BV bewust te zijn van de kosten van hetgeen waarvoor hij/zij een aanvraag doet. Bij aanvang van de factuur, gestuurd door Time Out Experience BV, verklaart klant bij het invullen van het formulier op de hoogte te zijn van de prijzen waarvoor na invulling van formulier gefactureerd is.

 

7.8. Wanneer de klant het formulier op onze website invult en vervolgens via e-mail hun naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) verstrekt, gaan zij akkoord met de boeking van de aangeboden activiteit. Door het verstrekken van deze gegevens per e-mail, geeft de klant expliciet toestemming voor het opmaken van de factuur. Deze handeling impliceert dat de klant een bindende overeenkomst aangaat en zich daarmee betalingsplichtig stelt. Het verstrekken van de NAW-gegevens via e-mail dient als bevestiging van de boeking en verplicht de klant tot betaling van de verschuldigde bedragen conform de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 8: Dienstverlening op Basis van Chauffeur

 

8.1. Alle diensten geleverd door Time Out Experience BV worden uitgevoerd op basis van chauffeur. Dit houdt in dat de klant bij het gebruik van de diensten van Time Out Experience BV zelf geen voertuigen zal besturen, maar in plaats daarvan gebruik zal maken van chauffeursdiensten die door Time Out Experience BV worden verzorgd.

 

8.2. De klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat alle activiteiten en excursies die door Time Out Experience BV worden aangeboden op basis van chauffeur zijn en dat zij hiermee akkoord gaan bij het boeken van de diensten via de website van Time Out Experience BV.

 

8.3. Time Out Experience BV zal ervoor zorgen dat de chauffeurs die worden ingezet voor het leveren van diensten aan de klant voldoen aan alle wettelijke vereisten en beschikken over de benodigde vergunningen en certificeringen om de diensten op professionele wijze uit te voeren.

 

8.4. De klant aanvaardt dat zij tijdens de activiteiten onderworpen zullen zijn aan de instructies en richtlijnen van de chauffeur, en dat zij zich zullen houden aan alle verkeersregels en voorschriften tijdens de rit.

 

8.5. Time Out Experience BV zal zich inspannen om de diensten op basis van chauffeur op een veilige, professionele en klantgerichte wijze te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, ongemakken of schade veroorzaakt door omstandigheden buiten haar controle.

 

8.6. Door het gebruik van de diensten op basis van chauffeur van Time Out Experience BV stemt de klant ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de activiteiten en excursies, en dat zij Time Out Experience BV niet aansprakelijk zullen stellen voor eventuele schade, letsel of verlies die voortvloeien uit het gebruik van de diensten.